Reactivació econòmica

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha aprovat unes bases per a atorgar ajudes per un valor global de fins a 40.000€ als diferents sectors econòmics radicats a Sant Joan les Fonts que es van veure obligats a tancar a causa de la segona i tercera onada. 

Consulta les bases completes aquí. 

Quins sectors contempla?

Les ajudes es reparteixen en cinc grans línies:

 1. Restaurants, bars, cafeteries i càtering: 1.000€ per activitat.
 2. Pensions, establiments de turisme rural, cases de colònies i professionals del sector turístic: 1.500€ per activitat.
 3. Centres d’estètica i massatges no sanitaris: 800€ per activitat. 
 4. Professionals de la música i l’espectacle: 800€ per activitat. 
 5. Comerç al detall sense establiment (marxants): 800€ per activitat. 

Com fer la sol·licitud? 

Has de presentar de manera presencial o virtual una instància genèrica.

Si vols fer el tràmit on line, fes clic aquí.

La teva instància ha d’incloure: 

 • El document específic de sol·licitud.
 • NIF o NIE del sol·licitant. En cas de ser una persona jurídica, fotocòpia del CIF.
 • Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi de la COVID-19.
 • Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al 2020. 
 • Si ets persona jurídica, aportar l’important de la facturació mensual del darrer semestre del 2020 i la del mateix període del 2019 
 • Declaració Responsable (Annex 1) on consta: 
  • Ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la COVID-19, segons el disposat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual es van adoptar una sèrie de noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, centres d’estètica i bellesa i altres serveis que implicaven el contacte personal proper així com també els centres esportius; a la Resolució SLT / 2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya; al Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i les seves pròrrogues successives.
  • No té altres ingressos provinents de lloguers, retribucions per compte aliena o de tipus financer, comprometent-se en aquesta declaració responsable a aportar, quan l’hagin presentada, del model 100, impost de renda de les persones físiques o del model 200, impost de societats del 2020.
  • Compleix els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 •  
  • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Tresoreria de la Seguretat Social, només amb l’excepció del cas que s’hagi sol·licitat una moratòria en el pagament donada la crisi de la Covid19 i que a autoritza expressament a l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts a realitzar les consultes escaients en aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requereixin.
  • Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

Descarrega’t l’Annex 1: 

En format PDF

En format DOC

 • Justificació de la despesa vinculada a l’activitat d’import igual o superior de la subvenció sol·licitada i del seu pagament. (Annex 2)

Descarrega’t l’Annex 2 aquí: 

Format PDF

En format DOC

 • Formulari de domiliciació bancària en el cas que primera vegada rebi una subvenció de l’Ajuntament o que necessiti modificar les dades ja existents
 • Si s’escau, documentació que acrediti l’ajornament del pagament d’impostos o seguretat social degut a la COVID.