Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4072 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4070 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 del pressupost municipal
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4045 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de derogació d'una ordenança
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3989 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les àrees recreatives municipals
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3822 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal del primer trimestre de 2022 de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3990 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3743 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3657 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres (Exp. X2022000083)
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3592 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3548 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions per al període 2022 - 2024